ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การสร้างป่าครอบครัวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 73,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร