ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาสารสำคัญทางเคมีจากใบพะยูงไหหลำ ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านเฮา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยประเภทงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชนท้องถิ่น งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 70,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร