ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประกอบอาชีพ และเกษตรกรรมของตำบลนางั่วในจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร