ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาถังหมักขยะอินทรีย์จากยางรถใช้แล้วและประยุกต์ใช้ปลูกพืช
เจ้าของโครงการ : อาจารย์พรทวี กองร้อย
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 47,400.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร