กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้ชม 465