ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นวิทยากรดำเนินงานโครงการ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและประชาชน เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงการย่อยที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติเพื่อชุมชนด้วยคอร์สออนไลน์ ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สนใจในหารพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาต่อไป