ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง IT103 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัด โครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น. เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PSPP"
มีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้กับ ครู อาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัย การเรียนการสอน หรือการประเมินโครงการในระดับต้น ถึงระดับกลาง