ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมศรีทอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดค่ะ โดยวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ใส่แมส บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และได้กำหนด วัน-เวลา ของการเข้าถวายพระพรของแต่ละคณะ และศูนย์สำนัก ตามกำหนดการ เป็นการลดความแออัดในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด 19 ค่ะ