ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการการปกปักรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะได้เข้าร่วมติดป้ายพรรณไม้ จำนวน 100 ป้าย ณ สวนป่าข้างอาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืช ทั้งที่มีอยู่และใกล้สูญพันธุ์ และเป็นศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต