ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์              ได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้แก่ สารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) และ 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide            โดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถณะสูง HPLC เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน โดยจะพร้อมให้บริการรับตรวจวิเคราะห์ในเร็วๆนี้ หากท่านใดสนใจสามารถติดตามข่าวสารและติดต่อขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์ได้ที่ งานศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 056-717122 ต่อ 2705