ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยได้ให้ความรู้ด้านการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพร จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร ยาหม่องไพล ยาหม่องเสลดพังพอน น้ำมันเขียว และน้ำมันเหลือง เป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพภายในชุมชนและมีรายได้ให้กับครอบครัว มีผู้เข้ารวมโครงการ 25 คน ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด