ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ #นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4 #หรือนักศึกษาที่สนใจ 

เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม #AR #VR #MR และ #3D ในระดับเบื้องต้น

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การทำงานด้านดิจิทัล

#ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. #ผ่านโปรแกรมzoom

ลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://www.depa3r.com/register-code

รหัส : pcru_arit