ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับ การเรียนการสอน การวิจัยและทดสอบคุณภาพตัวอย่างตามความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์

***********************************************************************

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม SCI1 (อาคารใหม่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมที่ 8 ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับการเรียนการสอน การวิจัยและทดสอบคุณภาพตัวอย่าง ตามความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชท้องถิ่น เป็นการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น มีความจะเป็นต้องการพัฒนาธุรกิจในชุมชนให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ มีความจำเป็นต้องให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ระบบตลาดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมี

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตาก และเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือกันระหว่าง วว. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเกิดการส่งเสริมตรงกับความต้องการของ SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

********************************

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ /ภาพ/ข่าว

23 ธ.ค.2564