ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี ร่วมหารือ กับคณะวิทยฯ เตรียมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

****************************

วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเขียนร่างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์บริการและรายได้

การหารือในครั้งได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่คณะทำงาน เพื่อให้โครงการต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ และบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้เกิดการพัฒนาต่อไป

********************

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี/ข่าว/ภาพ