ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม และ เข้าพบผู้อำนวนยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เพื่อการประสานงาน สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และให้ข้อมูลด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประสานงานโดย อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์