ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ท่านคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และรองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2565