ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัด ศรีฐานปิยาราม เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม และได้นำบุคลากร และนักศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนคนหล่มเก่า และวัฒนกรรมการย้อมไหมไทหล่มจากวัตถุดิบท้องถิ่น