ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็น การเขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และวิธีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน วิทยากรโดย ผศ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ ผศ. เขมปริต ขุนราชเสนา อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง และอาจารย์ ดร. นฤมล จันทร์มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาและนำงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ ตลอดจนนำออกเผยแพร่สู่ชุมชน ซึ่งในโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็นต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยของคณะฯ ต่อไป