ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี และมีจิตอาสา” วันที่ 22 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วัดพระธาตุกู่สี่ขันธ์ และโรงแรมปางหลวง รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย