ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และประธานหลักสูตรสาขาวิชา ร่วมประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนิน โครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี