ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 LABORATORY SAFETY NETWORK ANNUAL SYMPOSIUM 2022 “SAFETY CULTURE: TOGETHER TOWARDS A BETTER TOMORROW” ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป