ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร เลย ชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาต่อ การเพิ่มการตัดสินใจ การให้ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับอาชีพ เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อรวมถึงทุนเพื่อการศึกษาต่างๆ ทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยภาพรวม เป็นที่รู้จักและสร้างเชื่อมั่นในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อให้มากขึ้น...
....ขอขอบคุณ คุณสุกัญญา ทับทอง และคุณแสงจันทร์ สอนสว่าง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รวมถึงน้องๆ เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกคนที่ร่วมออกแนะแนวการศึกษาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในพื้นที่กว่า 4 จังหวัด มากกว่า 100 โรงเรียน ในระยะเวลา 3 เดือนตลอดโครงการ