ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 ผ.ศ.นฤมล  จันทร์มากับ ผ.ศ.ดรสุมาลี  พิมพันธ์ุ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวการศึกษาให้แก่ รร.หล่มสักวิทยาคม