ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์  ภาคเช้าจัดขึ้นที่ห้องประชุมศรีชมภู โดยเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้บริหารทั้ง 5 คณะ
 ภาคบ่ายจัดขึ้นที่ห้องประชุมหมื่นจง โดยเป็นการบรรยายแนวทางปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกรด แทนออมทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการบรรยายให้แก่คณาจารย์ได้รับฟังและทำการแบ่งกลุ่มเสวนาการขอตำแหน่งทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ กับ ก.พ.ว. ทั้ง 5 คณะ