ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ความดูแลของสำนักงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”โครงการการจัดการขยะอย่างยั่งยืน”  เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างแกนนำอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อ.น้ำหนาว (21 พ.ย.2565) และโรงเรียนท่าด้วงพิยาคม อ.หนองไผ่ (29 พ.ย. 2565) โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมฐานการเรียนผู้การจัดการขยะมูลฝอย ให้กับน้องๆเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน