ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มกราคม 2566

เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะ

เพื่อหาแนวทางในการแนะแนวการศึกษา ต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566