ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8  มกราคม  2566 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ มอบหมายให้​ สนง.ทสจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา ดำเนินการแผนการจัดการน้ำเสียและการป้องกันแก้ไขปัญหาในบริเวณสระอุทยานเพชบุระ ดังนี้ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ  ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 4 จุด ได้แก่ (1) หัวน้ำ (บริเวณคอ สะพานข้ามเกาะ) (2) กลางน้ำ (บริเวณเกาะกลางน้ำ) (3) ท้ายน้ำ (บริเวณท้ายสุดของสระ) โดยเก็บ 2 เดือน/ครั้ง และ (4) น้ำทิ้งจาก รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ โดยเก็บ 2 ครั้ง/ปี (แล้ง/ฝน) โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) ในการค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย (Ammonia : NH3-N)  โดยหลักสูตร​การจัดการทรัพยา​กร​ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​ ร่วมกับศูนย์วิทยา​ศา​สตร์​ คณะวิทยา​ศา​สตร์และ​เทคโนโลยี