ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ  โพนแก้ว  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และโรงเรียนผาแดงวิทยาคม  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 12 มกราคม  2566