ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)

***************************************************************

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม หัวหน้าโครงการฯและคณะ ในกิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) จำนวน 3 ชุด ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ)

กิจกรรมการพัฒนานักสร้างวสุของค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักสร้างสุขมีความรู้ความเข้าใจในการนำแนวคิด Happy 8 มาประยุกต์ในองค์กรและชีวิตในการทำงานและขยายผลต่อผู้อื่น สามารถเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดการสร้างสุของค์กร Happy Work Balance และมีทัศนคติ Happy Work Balance ที่ดีต่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข