ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำข้อตกลงกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วม ส่งเสริมกิจกรรมของแต่ละส่วนงาน การพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี