ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10   เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายของวิทยากร  อีกทั้งได้นำเสนอผลการค้นคว้าสัมมนาและโครงงานคณิตศาสตร์ ให้เกิดจากการพัฒนาความสามารถทางการศึกษาพื้นฐานความรู้ การพิสูจน์ทฤษฎีบท และการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารและการเชื่อมโยงความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิทยาการข้อมูล และสามารถเขียนบทความวิจัยเชิงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้องกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิทยาการข้อมูล
ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 256 คน   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิด