ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ดำเนินการโดยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์