ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมตตาวิทยา

โดยที่ “มหาวิทยาลัย” กับ “โรงเรียน” ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้โดยมีสาระสำคัญ ของข้อตกลงดังต่อไปนี้

 

ข้อที่ ๑ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนห้องพิเศษ GSM (Gifted Science Math) และแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Math and Technology)

 

ข้อที่ ๒ การดำเนินงาน

การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ

ความช่วยเหลือ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้สถานที่ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อของนักเรียน และงานวิชาการอื่น ๆ ระหว่าง “มหาวิทยาลัย” กับ “โรงเรียน”

 

ข้อที่ ๓ แนวทางความร่วมมือ

          ๑. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะด้านการวิจัย

๓. สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

๔. สนับสนุนและให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การประกวดของ “มหาวิทยาลัย”

          ๕. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของ “มหาวิทยาลัย”

 

ข้อที่ ๔ ขอบเขตของความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั่วไปในการดำเนินการขั้นต่อไป หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ/หรือข้อบังคับของแต่ละฝ่าย โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

 

ข้อที่ ๕ การลงนามความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองได้อ่านและเข้าใจในบันทึกข้อตกลง

โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นเอกสารสำคัญต่อ

หน้าพยานโดยต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ