ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการสัมนาเยาวชน วิถีใหม่ วิถีธรรม รหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -วันที่ 3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม LC2(LC 402) อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์