ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ หัวข้อ การใช้SPSS / PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 105

วิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา