ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง ได้ดำเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ