ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวกมลวรรณ เพชรสุก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1
รับมอบทุนการศึกษาและลงนามสัญญารับทุน "ทุนผลิตนักวิทยาศาสตร์"
จากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปีการศึกษา 2566-2569) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้มอบทุน
สาขาวิชาชีววิทยาขอขอบพระคุณ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มา ณ ทีนี้