ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome  Based  Education  (OBE)  
 วันที่ 18 ตุลาคม  2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome  Based  Education  (OBE)  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการขึ้นเพื่อให้ ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอาจารย์ เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ นั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2566 -2570