ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น. 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้ ChatGPT และ AI แพลตฟอร์มในการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และบุคคลภายนอก 
**ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง2 ท่านเป็นอย่างสูง