ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE)  1-3 พฤศจิกายน 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกำหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพของมหาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-Quality Assurance : AUN-QA) 

งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) และเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีจำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม  55 หลักสูตร มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 214 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว