ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์) เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องให้ทางพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรประเมินผลสมรรถนะและการเป็นที่ปรึกษาร่วมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ชื่อหลักสูตรสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม