ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคะ