ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567  ในระบบonsite และระบบonline 
ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย
**นำทีมโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และท่านรองคณบดี ผศ.ดร.ชูเกียติ โพนแก้ว
และขอขอบคุณอาจารย์แต่ละสาขาทุกท่านที่ได้มาร่วมแนะแนวในครั้งนี้คะ