ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ และ"ทักษะสังคม" สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Social Skills) -Soft Skills ที่จำเปป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิทัล วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะในการสมัครงาน ณ.ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี