ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“

ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ณ ตำบล ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำใช้ข้อมูลชุมชนและเครื่องมือตามกรอบงานวิศวกรสังคม ในการถอดบทเรียน การดำเนินงาน การประมวลและจัดการความรู้ การพัฒนานวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับพื้นที่ และระดับเครือข่าย และเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ตามกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของวิศวกรสังคม และเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายวิศวกรสังคม