ข่าวประชาสัมพันธ์

6 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project ประจำปีการศึกษา 2567 (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 48) ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ให้นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา โดยมุ่งเน้นปลูกฝังการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกการเป็นคนดี พร้อมนำความรู้ไปพัฒนาสังคม และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งบรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้มของนักศึกษา ที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน