ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่  14  พฤษภาคม 2567 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี  นำผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร  ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากสภาการแพทย์แผนไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์