ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2567

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการรับน้องรักพี่ สานสัมพันธ์อันดีแก่กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้โปรแกรมและสาขาต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความคุ้นเคย สนิทสนมและมีความสามัคคีกันในการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสอดคล้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นโยบาลและมาตรการในการจัดกิจนกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567