ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โรงเรียนเมตตาวิทยานำนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science - Math and Technology) ซึ่งมีการเรียนหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ นำนักเรียนชั้นมัถยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 จำนวน 46 คน เเละครู จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน เข้ารับฟังการบรรยายวิธีใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ด้านฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากการเรียนในขั้นเรียนเเละส่งเสริมจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กัยนักเรียนด้านภาคปฏิบัติต่อไป