ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพและด้านการบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 Thailand Herbal Expo 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง โดยมีการประเมินมาตรฐาน 6 ด้าน ได้แก่ สถานที่และอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ห้องเรียน บุคลากร การเรียนการสอน การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และที่พักวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปัจจุบันหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ดำเนินการอบรมแล้วจำนวน 7 รุ่น และหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ดำเนินการอบรมแล้วจำนวน 2 รุ่น สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภาพ/ข่าว